ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH KONTA?

Regulamin sklepu internetowego

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Sklep internetowy sklep.pojemnikiartech.pl, dostępny w domenie www.pojemnikiartech.pl, prowadzony jest  przez Zakłady Artykułów Technicznych Artech Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wersalskiej 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  Numer KRS: 0000326587 , posiadający kapitał zakładowy w wysokości: 2 000 000 PLN  w całości opłacony, NIP 724-000-23-73.

REGULAMIN SKLEPU

§1
Objaśnienia

1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem

https://esklep.pojemnikiartech.pl/

zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Dane kontaktowe:

Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54
91-212 Łódź

e-mail: k.jaron@pojemnikiartech.pl
telefon: + 42 652 75 41 w. 113

2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem:
 https://esklep.pojemnikiartech.pl/regulamin/

3. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie , może dokonywać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z  korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.

8. Kupujący – Konsument oraz Klient.

9. Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem  https://esklep.pojemnikiartech.pl/regulamin/

12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie

https://esklep.pojemnikiartech.pl/

jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

14. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem
 https://esklep.pojemnikiartech.pl/

za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

16. Sprzedający:

Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54
91-212 Łódź
NIP: 7240002373

17. Termin realizacji – podany w regulaminie.

18. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, dostawę, realizacje płatności, miejsce dostarczenia rzeczy, dane Kupującego , zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2
Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, na produkty oferowane w sklepie których nie jest producentem,  natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów tego typu  znajdujących się w sklepie.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Do ceny każdego zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

§3
Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu,
b) wybór miejsca dostarczenia rzeczy,
c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z poleceniem zapłaty”.
4. Zawarcie umowy z Konsumentem/Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. W terminie do 72 godzin  od złożenia zamówienia sprzedający wyśle na adres mailowy Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia, wraz z ostatecznymi kosztami transportu w postaci faktury pro-forma.

6. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie,  po godz. 1500 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.

7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

8. Realizacja zamówienia Klienta  płatnego przelewem następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

10. Zakupiony przedmiot umowy wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany jest przez Sprzedającego pod wskazany adres w zamówieniu przez Kupującego, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
12. W przypadku realizacji większych zamówień, sklep internetowy jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem/Konsumentem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia lub do realizacji takiego zamówienia etapowo.

§4
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.zat-artech.com.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§5
Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
b)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b) żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.

10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującego.

13. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania mu rzeczy.

14. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§6
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;

4) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę. Pozostałe dane mogą być przechowywane do celów analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do dnia wniesienia sprzeciwu;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8) Cookies.
Strona internetowa Sprzedającego używa cookies, które są małymi plikami tekstowymi, zawierającymi informacje dotyczące korzystania z tej strony i których głównym celem jest ulepszanie doświadczenia użytkownika przy korzystaniu ze strony internetowej. Więcej informacji na temat używanych przez nas cookies i ich celach oraz innych interesujących informacji można otrzymać klikając na poniższy link: Informacja dotycząca cookies . Akceptując niniejszą politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na używanie na tej stronie internetowej cookies, opisanych na wyżej wspomnianej stronie.

§7
Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

https://esklep.pojemnikiartech.pl/regulamin/

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

4. Cennik usług transportowych:

a) paleta Euro 1200x800x2000 mm, waga  do 300 kg , cena: 120,00 zł netto.
b) paczki:
- małe do 500 mm wysokości lub do 10 kg. - cena: 25,00 zł netto,
- średnie od 500 mm do 800 mm lub do 20 kg, cena: 30,00 zł netto,
- duże  od 800 mm do 1000 mm lub powyżej 30 kg, cena: 45,00 zł netto.
c) ze względu na różnorodność gabarytów oferowanych produktów, ostateczna cena transportu będzie podana w mailu zwrotnym potwierdzającym zamówienie na fakturze pro-forma.

 

TOP